• templates/winb/images/showslide/foto1.jpg
  • templates/winb/images/showslide/foto2.jpg
  • templates/winb/images/showslide/foto3.jpg
  • templates/winb/images/showslide/foto4.jpg
  • templates/winb/images/showslide/foto5.jpg
  • templates/winb/images/showslide/foto6.jpg
  • templates/winb/images/showslide/foto7.jpg

Wyroby budowlane

Obowiązująca od 1 maja 2004 r. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t. ze zm.) określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych są: wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego należy:
- prowadzenie kontroli planowych i doraźnych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji,
- udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na jego wezwanie,
- zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych,
- przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach dla organów celnych,
- wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych.