• templates/winb/images/showslide/foto1.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto2.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto3.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto4.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto5.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto6.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto7.jpg

Wyroby budowlane

Obowiązująca od 1 maja 2004 r. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz. 881 z późn. zm.) określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych są:

 •  wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego;
 •  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowe zadania wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie w zakresie kontroli wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie:

 1. prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych i prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w I instancji,
 2. udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru   Budowlanego
  – na jego wezwanie,
 3. zlecanie badań próbek wyrobów budowlanych pobranych w toku kontroli,
 4. przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlaengo informacji o przeprowadzonych kontrolach oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także wydanych opiniach dla organów celnych,
 5. wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych,
 6. prowadzenie kontroli spełniania przez wyroby budowlane zasadniczych i innych wymagań
  i niezwłoczne informowanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
  o wynikach przeprowadzanych kontroli oraz o wszczęciu i zakończeniu postępowań administracyjnych,
 7. prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych niezgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami i niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii wydanych decyzji,
 8. współpraca z Prezesem UOKiK.