• templates/winb/images/showslide/foto1.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto2.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto3.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto4.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto5.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto6.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto7.jpg

Pozwolenie na użytkowanie

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję
o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

 1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest
  on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa
  w załączniku do ustawy - Prawo budowlane,
 2. jeśli właściwy organ nadzoru budowlanego nałoży taki obowiązek:
  1. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona
   w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania,
  2. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona w przypadku postępowania naprawczego,
 3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia kontroli. Właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor jest zobowiązany w niej uczestniczyć.

Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. 

Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do właściwego organu nadzoru budowlanego.