• templates/winb/images/showslide/foto1.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto2.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto3.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto4.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto5.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto6.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto7.jpg

Zawiadomienie o zakończeniu

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że zgodnie z art. 54 ustawy - Prawo budowlane wymagane jest pozwolenie na użytkowanie.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy,
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 4. protokoły badań i sprawdzeń;
 5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 6. potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy.
 7. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 57 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane

Jeżeli podczas realizacji budowlanych dokonywane są zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis dokonanych zmian. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeśli właściwy organ nadzoru budowlanego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

<<< powrót