• templates/winb/images/showslide/foto1.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto2.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto3.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto4.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto5.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto6.jpg
 • templates/winb/images/showslide/foto7.jpg

Rozpoczęcie budowy

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
z zastrzeżeniem art. 29-31 Prawa budowlanego.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem
3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku należy wystąpić o wydanie nowej decyzji: o pozwoleniu
na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót.

Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ admnistracji architektonicznmo-budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 ustawy  Prawo budowlane).

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, takich jak:
wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
wykonanie niwelacji terenu;
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 1-2 ustawy Prawo budowlane).

Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem (art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

Do zawiadomienia załącza się:

 • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, oraz zaświadczenie
  o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, stanowiącego podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego załącza oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie.

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

<<< powrót